Calculadora: Donacions sense IRPF

La Fundació Cultural Jordi de Sant Jordi és una entitat sense ànim de lucre acollida a la llei 49/2002 del 23 de desembre. A més és una entitat 100% valenciana acollida a la llei 20/20018 del 25 de juliol.

Per tant les donacions realitzades a fundació gaudeixen d'una deducció fiscal estatal del 75% i una deducció autonòmica del 25%. És a dir, per donacions iguals o inferiors a 150 € la deducció fiscal és del 100%. D'aquesta manera el cost real per a la persona agermanada és de 0€.

Total d'altres donacions
Donacions a La Veu
Total
Deducció